Hải Quân Mỹ đã đầu tư phát triển đầy đủ cho hệ thống Vũ Khí điện từ Railgun

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , , ,