Nhà vật lý học Stephen Hawking, người nổi tiếng vì những nghiên cứu về lỗ đen vừa qua đời ở tuổi 76

Thursday, March 15, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,