Trung sĩ kết thúc sớm kỳ nghỉ của mình để hiến máu - và cứu được một mạng sống

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018
Xem thêm các chủ đề có liên quan: