Trung sĩ kết thúc sớm kỳ nghỉ của mình để hiến máu - và cứu được một mạng sống

Thursday, March 8, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: