Trump và Netanyahu thảo luận về 'các vấn đề đặt ra bởi Iran'

Tuesday, May 1, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,