Trong bối cảnh trừng phạt mới, Boeing đã thu hồi hợp đồng với các hãng vận tải Iran

Saturday, June 9, 2018  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,