Liên kết Vướng Víu Lượng Tử đầu tiên được tạo ra bởi các nhà khoa học Delft

3:29 CH