Liberman: Hamas đang nắm giữ 2 triệu người Palestine làm con tin ở Gaza

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: