Israel tấn công một căn cứ không Quân của Syria

tháng 9 02, 2018