Nga có thể sẽ phong tỏa không phận Syria để ngăn chặn chiến đấu cơ của Israel

tháng 9 25, 2018