Nga phát triển vũ khí chống Tank mới nhằm thay thế khẩu Kornet đã lỗi thời

tháng 9 07, 2018