Tiến Vào Dãi Gaza, một toán Đặc nhiệm IDF của Israel bị khủng bố bao Vây

tháng 11 16, 2018