Boeing đã chuyển giao chuyên cơ AWACS cuối cùng cho NATO

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: