Boeing đã chuyển giao chuyên cơ AWACS cuối cùng cho NATO

tháng 12 20, 2018