Uviet-Net Logo Khoa Học Công nghệ Tin Thế giới Không gian NASA Công Nghệ Quốc Phòng Thủ Thuật Điện Ảnh Động Vật

19.05.19 Team Beyonders Tournament Gold Shares

Ngày:_ 19/05/2019  
Game: Tanks V/S Robots 

On [19.05.2019Tournament Gold Shares ....................
Total Golds win Tournament : Winning 1500 Golds
Total Scores:    467 825 

Minium of 1 Gold = 311.88
  1.     Wild willy  :225 215   = 722 Golds Pays out:722.

  2.     TOTAL MADNESS :109 915  = 352Golds Pays out: 352

  3.     Smeg : 58 235 = 186,7Golds  Pays out :187 .

  4.     Beyonder : 20 275= 65 Golds Pays out :63.

  5.     BOO BOO: 7 495  =24 Golds Pays out:24. 

  6.     Z2KL: 6 660 = 21,3Golds Pays out : 22.

  7.     zackscott :7 640  = 24,4Golds Pays out:25.

  8.     Umar el faruq: 27510  = 88Golds Pays out:88.

  9.     Dead run: 1255  = 04Golds Pays out :04.

  10. Chinshorif: 1685 =  5,8Golds Pays out :06.

  11. Kaaa:  00  = 00 Golds Pays out :00.

  12. MH88:  40  = 00 Golds Pays out :00.

  13. Reagen: 95 = 00Golds Pays out :00.

  14. БАМБЛБИ: 1 340 = 04Golds Pays out :04.

  15. metelcrusher: 930 = 2,9Golds Pays out :03.

  16. kailu: 250 = 00 Golds Pays out :00.

  17. polska : 00  = 0 Golds Pays out :00.

  18.  TRON: 00 = 00Golds Pays out :00.


Top-1 in team Beyonders, Wildwilly become a best shot player this week, his Scores touched. 225215 
This is 6 times Wildwilly become a best shot player of week
Top-2 in team Beyonders, TOTAL MADNESS become one of best shot player this week, his Scores touched. 109 915
P T S D ever win 4 times Best Shot Player from the Beyonders Team Start-up until now

Top-3 in team Beyonders, Smeg become one of best shot player this week, his Scores touched. 58 235 

Top-4 in team Beyonders, Beyonder become one of best shot player this week, his Scores touched. 20 275 

Attention: 1 Gold will be [ Total Scores : Total Golds win Tournament] Your Prize Golds will be [ Your Total Scores : Scores of One Gold]