Chiếc Drone Hạng Nặng MQ-4C Triton Do Iran Bắn Hạ Có Giá $180 Triệu USD

10:16 SA