Hệ thống phòng thủ tên lửa siêu thanh Sea Ceptor được đề nghị cho Hải quân Ấn Độ

tháng 10 11, 2020