Ukraine có kế hoạch mua vận tải cơ quân sự AN-178 mới

tháng 10 01, 2020