Nga ghi nhận trường hợp cúm gia cầm H5N8 đầu tiên ở người, cảnh báo WHO

3:28 CH