Sử dụng Trẻ em làm Chiến binh là Chiến thuật quân sự tàn bạo nhất trong lịch sử loài người

tháng 3 01, 2021