Chương trình xe chiến đấu bộ binh tương lai của Ukraine được công bố

tháng 4 06, 2021