Lockheed Martin cùng nhóm Thales Australia phát triển phi đạn LRASM phóng từ bề mặt

tháng 4 25, 2021