Nga cử đội bắn tỉa tới miền đông Ukraine

tháng 4 11, 2021