Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luyen-doc-tieng-anh

MỘT SỐ CẤU TRÚC THÔNG DỤNG TRONG ANH VĂN.

Hình ảnh
1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...)e.g. This structure is too easy for you to remember.e.g. He ran too fast for me to follow. 2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything. 3. It + V + such + (a/an) + adj/ adv + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all. 4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something : (Đủ... cho ai đó làm gì...)e.g. She is old enough to get married.e.g. They are intelligent enough for me to teach them English. 5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d like to have my shoes repaired. 6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something : (đã đến lúc ai đó phải là

Hướng Dẫn CÁCH THÊM “-S/-ES” VÀO ĐỘNG TỪ HOẶC DANH TỪ

 Tất tần tật những nguyên tắc với " s , es ": CÁCH THÊM “-S/-ES” VÀO ĐỘNG TỪ HOẶC DANH TỪ 1. - Hầu hết các danh từ số nhiều đều được thành lập bằng cách thêm –s vào danh từ số ít. Ex: boy ( boys, house ( houses, dog ( dogs, etc. 2. - Các danh từ tận cùng bằng s, sh, ch, x, z được tạo thành số nhiều bằng cách thêm –es Ex: dish ( dishes, church ( churches, box ( boxes, bus ( buses, quiz ( quizes, etc. 3. Riêng đối với các danh từ có tận cùng bằng –y thì ta chia ra làm hai trường hợp: - Nếu trước –y là một phụ âm, ta bỏ -y thêm –ies vào danh từ: baby ( babies, country ( countries, etc. - Nếu trước –y là một nguyên âm, ta chỉ thêm –s vào danh từ: boy ( boys, day ( days, etc. 4. - Một số danh từ tận cùng bằng –f hoặc –fe như calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, thief, wife, wolf được tạo thành số nhiều bằng cách bỏ đi –f hoặc –fe rồi thêm vào –ves. Ex: knife ( knives, wolf ( wolves, etc. - Các danh từ tận cùng bằng –f hoặc –fe còn lại thì ta thêm –s vào cuối danh từ để tạo t